תרומות

 

לתרומה מאובטחת

תקנון
ב"ה
עמוד תרומות  זה הינו שייך ל"בית חבד כרמל-אחוזה”. עמותה רשומה מס’ 580426484 העמוד מאפשר איסוף תרומות עבור העמותה.
כל שימוש בעמוד זה, מהווה הסכמה לנהוג בכפוף לתקנון.
התקנון כתוב בלשון זכר ומתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
1.עמותת ""בית חבד כרמל-אחוזה”" מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה.
2. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה, והאם נתקבלה או נדחתה.
3. העמוד מאובטח לפי כל התקנים הנדרשים.
4. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI כמו״כ אין העמותה מעבירה את פרטי התורמים לצד שלישי.  
5.  מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט . העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידת וחברת האשראי תחחיב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
6. העמותה שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים.
7. במידה והעיסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
8. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים בעמוד או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה
9. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה תוך 3 ימי עסקים.
10. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
11.  העמותה תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה בעמוד התרומות באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:
• מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
• מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון
• מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
• מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים,פליליים ואזרחיים.
12.  למותר לציין שהעמותה אחראית לכך שכל כספי התרומות משמשים את מטרתם ומועברים לצורך שלשמו נתרמו ע״י מבקרי האתר.
13. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

לתרומה מאובטחת לחץ כאן

שתף לחברים

שתף